Odwieszenie kary pozbawienia wolności

W mojej pracy adwokata bardzo często spotykam się z pytaniem o odwieszenie kary pozbawienia wolności. Ma to związek z faktem, że w obliczu przepełnionych więzień, wykonanie wielu kar pozbawienia wolności zostaje warunkowo zawieszone na okres próby. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla sprawcy przestępstwa, gdyż pozwala na uniknięcie odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym, a jednocześnie powoduje, że w razie pomyślnego przebiegu okresu próby, zatarcie skazania następuje już po roku. Zatarcie skazania z kolei ma ogromne znaczenie praktyczne, gdyż w obecnych czasach bardzo wielu pracodawców wymaga od swoich pracowników zaświadczenia o niekaralności. W efekcie warunkowe zawieszenie wykonania kary, może być dla sprawcy okazją do szybszego powrotu do społeczeństwa. Nie zawsze jednak okres próby przebiega pomyślnie. W takim razie przyjrzymy się, w jaki sposób wygląda odwieszenie kary pozbawienia wolności.

Odwieszenie kary pozbawienia wolności

Odwieszenie kary pozbawienia wolności – przesłanki warunkowego zawieszenia

Odwieszenie kary pozbawienia wolności związane jest z negatywnym przebiegiem okresu próby. Należy przypomnieć, że warunkowe zawieszenie wykonania kary może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny. W przypadku zawieszenia fakultatywnego, możliwe jest zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i będzie to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary. Sąd zarządzając zawieszenie wykonania kary, musi wziąć pod uwagę postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenie obligatoryjne następuje z kolei w sytuacji, gdy wykonaniu kary stoi na przeszkodzie stan skazanego, przede wszystkim w postaci choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. W takim przypadku nie mówimy dokładnie o zawieszeniu wykonania kary, ale o odroczeniu jej wykonania.

Obligatoryjne odwieszenie kary

Odwieszenie kary pozbawienia wolności może mieć charakter obligatoryjny oraz fakultatywne. Obligatoryjne odwieszenie kary pozbawienia wolności, a więc zarządzenie jej wykonania, następuje w momencie spełnienia się określonych przesłanek, z kolei odwieszenie fakultatywne związane jest z decyzją organu decyzyjnego. Sąd zarządza więc wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia. Dodatkowo sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą. Występuję więc dwa zasadnicze przypadku obligatoryjnego zarządzenia wykonania zawieszonej kary: popełnienie umyślnego przestępstwa podobnego wraz ze skazaniem na bezwzględną karę pozbawienia wolności oraz popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę osoby najbliższej lub innej wspólnie zamieszkującej.

Odwieszenie kary pozbawienia wolności – fakultatywne odwieszenie kary

Odwieszenie kary pozbawienia wolności może być również dyskrecjonalną decyzją sędziego. W jakich przypadkach może nastąpić fakultatywnie zarządzenie odwieszenia kary? Zgodnie z treścią przepisu Kodeksu karnego, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności, gdy popełnił inne przestępstwo niż przestępstwa wskazane powyżej lub gdy uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku. Jeżeli więc sprawca rażąco narusza porządek prawny, zwłaszcza popełniając jakiekolwiek przestępstwo, wykroczenie albo przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a nawet łamiąc obowiązuje zakazy wynikające z przepisów prawa oraz nałożone na niego obowiązki, wówczas sąd może podjąć decyzję o zarządzeniu wykonania kary. Natomiast należy zaznaczyć, że w przypadku fakultatywnego odwieszenia kary, zarządzenie wykonania kary zawsze będzie uznaniową decyzją sędziego. Krótko mówiąc, wszystko będzie zależeć od konkretnych okoliczności.

Terminy odwieszenia

Odwieszenie kary pozbawienia wolności posiada jeszcze jeden aspekt, o którym warto powiedzieć kilka słów. Mianowicie, że zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Można powiedzieć, że w ten sposób wyznaczony zostaje pewien okres przejściowy. Jeżeli minął okres próby wyznaczony w wyniku warunkowego zawieszenia wykonania kary, to nadal w przeciągu 6 miesięcy możliwe jest zarządzenie wykonania kary, w razie ziszczenia się przesłanek odwieszenia kary pozbawienia wolności. W gruncie rzeczy więc, odwieszenie kary pozbawienia wolności może nastąpić: przed rozpoczęciem okresu próby, w ciągu trwania okresu próby, w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Odwieszenie kary pozbawienia wolności – podsumowanie

Odwieszenie kary pozbawienia wolności zawsze związane jest z określonym naruszeniem porządku prawnego, które w zależności od stopnia naruszenia może nieść za sobą fakultatywne lub obligatoryjne odwieszenie kary. Kluczem do pomyślnego przebiegu okresu próby jest więc przestrzeganie porządku prawnego oraz wypełnienie innych nałożonych obowiązków, takich jak np. środki karne lub kompensacyjne. Pomyślny przebieg okresu próby w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary ma istotne znaczenie zwłaszcza z perspektywy zatarcia skazania, które może nastąpić już po roku od dnia zakończenia okresu próby. Warto również pamiętać, że w razie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej z przyczyn fakultatywnych, skazanemu zawsze przysługuje możliwość złożenia zażalenia od postanowienia sądu. Ma to związek z faktem, że decyzja sędziego jest uznaniowa.

Przypominam, że wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych – zapraszam do nawiązania kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu tylko spraw karnych.

Doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa karnego? Zaciekawił Cię wpis blogowy?

739 094 444

Zapraszam do nawiązania kontaktu telefonicznego z moją kancelarią karną z Łodzi - w szczególności w sprawach pilnych.

kancelaria@kancelariakarna.com.pl

Zachęcam do wysyłania wiadomości email. Na wszystkie wiadomości odpowiadam niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24h.

Dąbrowskiego 3 lok. 1a, Łódź

Zapraszam również do osobistych wizyt w mojej kancelarii adwokackiej w Łodzi. Proszę o potwierdzenie terminu spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *