Kasacja karna

Kasacja karna stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia prawomocnego orzeczenia wydanego w sprawie karnej, którego to orzeczenia nie da się już zaskarżyć w zwykłym trybie kontroli instancyjnej. Kasacja może być więc wniesiona od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w danej sprawie karnej lub od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego. W efekcie kasacja karna przysługuje od prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd II instancji, a co za tym idzie, niezbędne jest najpierw wniesienie apelacji od orzeczenia sądu I instancji w przypadku prawomocnego wyroku lub zażalenia na postanowienie sądu I instancji w przypadku umorzenia postępowania i zastosowania środka zabezpieczającego. Można więc powiedzieć, że wniesienie kasacji karnej następuje w wyniku wydania niekorzystnego orzeczenia przez sąd II instancji po wniesieniu apelacji karnej.

Kasacja karna

Czy istnieje III instancja?

Rodzi się więc pytanie, czy możemy uznać kasację karną za postępowanie w ramach III instancji? Zgodnie z prawem postępowania sądowe w Polsce są przynajmniej II instancyjne, jednakże twierdzenie, że możliwość złożenia kasacji rodzi możliwość rozpatrzenia sprawy w III instancji odwoławczej jest zbyt daleko posunięte. Należy pamiętać, że kasacja karna jest środkiem nadzwyczajnym, który przysługuje stronie postępowania, która nie dysponuje już zwyczajnymi środkami odwoławczymi. Dodatkowo apelację, która uruchamia rozpoznanie sprawy w II instancji wnosimy zawsze przed uprawomocnieniem się orzeczenia. Z kolei kasacja karna może zostać wniesiona wyłącznie co do orzeczenia już prawomocnego, co również przesądza o tym, że postępowanie kasacyjne nie stanowi III instancji.

Kasacja karna – warunki wniesienia kasacji

Kasacja karna może zostać wniesiona przez stronę, jednakże niedopuszczalne jest wniesienie kasacji do orzeczenia sądu II instancji, które utrzymało poprzednie orzeczenie w mocy lub sąd II instancji zmienił zaskarżone orzeczenie na korzyść stronę, która chce wnieść kasację. Rozstrzygnięcie sądu II instancji musi być więc w jakiś sposób niekorzystne dla strony, która chce wnieść kasację karną. Podstawą kasacji karnej może być zaistnienie bezwzględnych przyczyn odwoławczych np. wydanie orzeczenia przez osobę do tego nieuprawnioną, czy też orzeczenie wobec sprawcy kary nieznanej ustawie. Pozostałe przesłanki nazywamy względnymi przyczynami odwoławczymi i mogą one dotyczyć rażącego naruszenia prawa, które miało wpływ na treść orzeczenia. Sąd kasacyjny jest więc sądem prawa, a nie faktów. Nie istnieje możliwość powołania się w postępowaniu kasacyjnym na nowe fakty lub polemizowanie z ustaleniami faktycznymi. Dodatkowo kasacja nie może zostać wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary, chyba że kasacja zostaje wniesiona przez Prokuratora Generalnego w sprawie o zbrodnie. Niedopuszczalne jest również wniesienie kasacji na korzyść oskarżonego, gdy został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Z kolei kasacja karna może zostać wniesiona na niekorzyść sprawcy, wyłącznie, gdy został on uniewinniony lub postępowanie wobec niego zostało umorzone. Kasacja karna jest więc nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, którego wniesienie jest znacznie ograniczone przez obowiązek spełnienia całego szeregu warunków.

Terminy oraz inne obowiązki – kasacja karna

Kolejne pytanie dotyczy terminu oraz innych obowiązków związanych z wniesieniem kasacji karnej. Otóż kasacja karna musi zostać wniesiona w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Termin ten obowiązuje wyłącznie w przypadku wniesienia kasacji karnej przez stronę. Dodatkowo należy pamiętać, że po samym wydaniu wyroku należy w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia złożyć wniosek o doręczenie wyroku wraz ze sporządzonym uzasadnieniem. To kolejny warunek, który przesądza o możliwości wniesienia apelacji karnej. Warto również pamiętać o jeszcze jednym istotnym warunku wniesienia kasacji karnej. W przypadku tego środka odwoławczego przepisy przewidują przymus adwokacko-radcowski. W efekcie kasacja musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego. Kasacja wniesiona wyłącznie przez stronę nie może zostać rozpoznana.

Kasacja karna – podsumowanie informacji

Sporządzenie kasacji karnej nie jest proste, gdyż jest to jedno z najtrudniejszych pism procesowych w postępowaniu karnym. Z tego też powodu przepisy prawa nakładają obowiązek zachowania przymusu adwokacko-radcowskiego. Strona postępowania niezadowolona z orzeczenia sądu II instancji musi tym samym skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Przypominam, że wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych – zapraszam do nawiązania kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu tylko spraw karnych.

Doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa karnego? Zaciekawił Cię wpis blogowy?

739 094 444

Zapraszam do nawiązania kontaktu telefonicznego z moją kancelarią karną z Łodzi - w szczególności w sprawach pilnych.

kancelaria@kancelariakarna.com.pl

Zachęcam do wysyłania wiadomości email. Na wszystkie wiadomości odpowiadam niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24h.

Dąbrowskiego 3 lok. 1a, Łódź

Zapraszam również do osobistych wizyt w mojej kancelarii adwokackiej w Łodzi. Proszę o potwierdzenie terminu spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *