Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – jakie wprowadza zmiany?

Rząd przyjął nowelizacje ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jedną z najważniejszych zmian rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną. Zupełną nowością będzie także nowy rodzaj przemocy polegający na wywoływaniu negatywnych odczuć ofiary jak np. poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia — za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. cyberprzemoc). Poniżej wskazuje, jakie jeszcze zmiany proponuje rząd.

Najważniejsze zmiany w przepisach

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Najważniejsze z nich, to:

– Przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób: byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej;
– Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
– Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
– Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach;
– Zespoły interdyscyplinarne będą realizować zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze;
– Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowego udziału członków zespołu interdyscyplinarnego – w ciągu 12 miesięcy od ich powołania w skład zespołu – w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy domowej;
– Wprowadzony zostanie obowiązkowy udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego;
– Nowe przepisy przewidują, że osobą do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy będzie pracownik socjalny. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz Policji;
– Przewidziana zostanie możliwość poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o kolejnych członków, w tym m.in. o asystenta rodziny, kuratora sądowego czy też osoby wykonujące zawód medyczny;
– W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową – zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu przez taką osobę nowego wykroczenia, zagrożonego grzywną albo karą 1 miesiąca ograniczenia wolności.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie — kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *