Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

W trakcie wykonywania mojej praktyki adwokackiej wielokrotnie spotykam się z pytaniem jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności (dalej jako: „wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie”). Nie jest tajemnicą, że w zasadzie każdy skazany wie o istnieniu tej instytucji i chce z niej skorzystać. Zdarza się, że to sami skazani lub członkowie ich rodzin przygotowują ten wniosek i zastanawiają się w jaki sposób przekonać sąd, aby uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyście Państwo samodzielnie przygotowali taki wniosek, ale nadmieniam, że nie jest to proste i oczywiste. Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia jest wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą kara ma być odbyta w całości, stąd też sąd musi mieć mocne powody, aby warunkowo przedterminowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary. Jakie są podstawowe przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia? Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie? W jakim terminie złożyć ten wniosek? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w niniejszym artykule. Zapraszam do lektury.

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie – podstawowe przesłanki

Z dniem 1 października 2023 roku weszły w życie dość istotne zmiany dotyczące warunkowego przedterminowego zwolnienia. Niniejszy artykuł opiera się na przepisach w nowym brzmieniu.

Zanim odpowiem na pytanie jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, to przedstawię Państwu samą instytucję warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Jest to o tyle istotne, że w razie braku spełnienia podstawowych przesłanek udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia, nie ma w ogóle sensu sporządzać takiego wniosku, a tym bardziej jego uzasadnienia.

Analizą zasadności wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie może zająć się adwokat karnista. Jeżeli jednak z jakiś powodów nie chcecie Państwo powierzyć sporządzenia wniosku adwokatowi – rekomenduję dokładną lekturę przepisów Kodeksu karnego (dalej jako: „k.k.”). Tam bowiem znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące tej instytucji.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jest wyjątkiem od zasady, że kara powinna być odbyta w całości. Ustawodawca wprowadził możliwość „przedwczesnego” opuszczenia zakładu karnego dla pewnej kategorii skazanych.

Nie trudno się zatem dziwić, że ta instytucja cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Wskazuję jednak, że warunkowe przedterminowe zwolnienie zostanie orzeczone tylko wówczas, gdy zostaną spełnione ustawowe przesłanki – opisane w k.k. Sąd nie przychyli się do wniosku, jeżeli poweźmie wątpliwość co do tych kwestii.

Zgodnie z art. 77 § 1 k.k. skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

W gruncie rzeczy chodzi o sporządzenie dodatniej prognozy kryminologicznej skazanego. Bardzo duże znaczenia ma tutaj już samo odbywanie kary pozbawienia wolności. Warunkowemu przedterminowemu zwolnieniu sprzyja chociażby:

– negatywna postawa skazanego do popełnionych przestępstw;

– dobre relacje z rodziną i regularny kontakt;

– stałe miejsce zamieszkania;

– poprawne zachowanie w zakładzie karnym;

– podjęcie pracy i nauki;

– brak przynależności do subkultur przestępczych w zakładzie karnym;

– otrzymywanie nagród;

– pozytywne zachowanie w trakcie wyjść na przepustki.

Sąd musi dojść do przekonania, że konkretny skazany – po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia – nie wróci na drogę przestępczą!

Dobrze istotę warunkowego przedterminowego zwolnienia oddał Sąd Apelacyjny w Lublinie, który w postanowieniu z dnia 24 kwietnia 2010 roku, w sprawie II AKzw 291/10 wskazał, iż „Dodatnia prognoza winna być rezultatem kumulatywnej oceny wszystkich kryteriów zawartych w art. 77  § 1 k.k. i na tej podstawie sąd winien dopiero zważyć, czy skazany zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego zwolnienia. Jeżeli zachowanie skazanego podczas pobytu w warunkach izolacji więziennej oceniane jest jako bardzo dobre (u osadzonego nie stwierdzono również żadnych uzależnień, które utrudniałyby jego adaptację w warunkach wolnościowych, posiada pozytywną opinię w miejscu zamieszkania, był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany regulaminowo, nie był karany 9 dyscyplinarnie, jest zatrudniony poza jednostką w systemie bez konwojenta, nie przynależy do nieformalnych struktur podkultury przestępczej, uczestniczy w dostępnych zajęciach kulturalno – oświatowych, wobec dotychczasowego trybu życia oraz popełnionych przestępstw przyjmuje wyraźnie krytyczną postawę, posiada stałe miejsce zamieszkania, do którego może powrócić po opuszczeniu jednostki, utrzymuje stały kontakt z rodziną, która interesuje się jego losem i udziela mu wsparcia, korzystał z przepustek i nagród w postaci zezwoleń na czasowe opuszczenie jednostki, z których powracał w terminie i bez uwag, kontynuuje naukę poza zakładem karnym w systemie zaocznym), to nie można podzielić zapatrywania jakoby sam fakt stosunkowo odległego końca kary mógł przemawiać za nieuwzględnieniem wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie”.

To jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie nie będzie mieć znaczenia wówczas, gdy sam wniosek zostanie złożony przedwcześnie. Musicie Państwo bowiem pamiętać, że przesłanką warunkującą możliwość zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia jest czas odbywania kary pozbawienia wolności.

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, a jeżeli wymierzono karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 25 lat – po odbyciu co najmniej 15 lat kary.

Niekiedy warunek odbycia co najmniej połowy kary może być zaostrzony. Dzieje się tak na przykład w przypadku skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Takie osoby mogą domagać się warunkowego przedterminowego zwolnienia dopiero po odbyciu 30 lat kary pozbawienia wolności.

Jeżeli uda się Państwu uzyskać warunkowe przedterminowe zwolnienie, to czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat (w tym drugim przypadku występują wyjątki).

W czasie okresu próby na skazanego mogą być nakładane różnego rodzaju obowiązki, które mają sprawić, że wróci na ścieżkę życia zgodnego z prawem.

Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu bierze udział prokurator, a mają prawo wziąć udział w posiedzeniu skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.

Warto również pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie. Podlega ono rozpoznaniu w terminie 14 dni. W razie negatywnego rozstrzygnięcia warto wyczerpać drogę odwoławczą!

No dobrze, ale jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie? Na co zwrócić szczególną uwagę, aby zwiększyć swoją szansę na uzyskanie korzystnego orzeczenia?

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Po pierwsze wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie powinien zawierać:
– oznaczenie adresata (sąd do którego jest kierowany wniosek);

– dane skazanego;

– nazwę sądu, który wydał wyrok skazujący – łącznie z sygnaturą;

– wymiar zasądzonej kary;

– informację o zakładzie karnym, w którym skazany odbywa karę;

– uzasadnienie;

– podpis skazanego;

– dowód uiszczenia opłaty od wniosku.

Uzasadnienie wniosku ma kluczowe znaczenie dla losów sprawy. W pierwszym rzędzie rekomenduję, aby było ono możliwie proste i logiczne. Sąd rozpatrujący sprawę doceni Państwa precyzję i porządek w argumentacji.

Uzasadnienie powinno dotyczyć:

– postawy, właściwości i warunków osobistych skazanego;

– zachowania skazanego po popełnieniu przestępstwa;

– zachowania skazanego w czasie odbywania kary.

– postawa, właściwości i warunki osobiste.

Ogólny wydźwięk samego uzasadnienia powinien przekonać sąd, że skazany nie wróci na drogę przestępstwa – po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Jeżeli skazany żałował popełnionego czynu, utrzymuje kontakt z rodziną, nie sprawia kłopotów w zakładzie karnym, a nadto pracuje i się uczy, to Państwa szanse na uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia rosną.

Ustawodawca premiuje tych skazanych, którzy aktywnie pracują nad sobą i starają się wrócić na drogę życia zgodnego z prawem.

Jeżeli nie czujecie się Państwo na siłach, aby samodzielnie sporządzić i uzasadnić taki wniosek – zapraszam do nawiązania kontaktu. Jako adwokat karnista mam bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu takich spraw.

W jakim terminie złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie należy złożyć wówczas, gdy można skorzystać z tej instytucji.

Powyżej wspominałem, że skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary, a jeżeli wymierzono karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 25 lat – po odbyciu co najmniej 15 lat kary.

Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, natomiast skazanego określonego w art. 64 § 2 lub art. 64a oraz skazanego, wobec którego wydano prawomocne postanowienie stwierdzające, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności, po odbyciu trzech czwartych kary.

Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu 30 lat kary.

Wniosek rekomenduję złożyć niezwłocznie – po zaktualizowaniu się wyżej wskazanej przesłanki.

Podsumowanie

Jak uzasadnić wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie? Zanim zaczniecie Państwo przygotowywać wniosek i uzasadnienie, to rekomenduję w pierwszym rzędzie dokładną lekturę przepisów kodeksu karnego – w szczególności przez pryzmat przesłanek uzasadniających zastosowanie tej instytucji. Jeżeli dojdziecie do przekonania, że w Waszej sprawie przesłanki zostały spełnione – sporządźcie jasne, precyzyjne i możliwie proste uzasadnienie, w którym powołacie się na okoliczności, o których wspominałem w niniejszym wpisie. Jeżeli jednak nie czujecie się na siłach, aby samodzielnie przygotować taki wniosek, rekomenduję nawiązanie kontaktu z profesjonalnym pełnomocnikiem – adwokatem lub radcą prawnym. Prawnik przeanalizuje Państwa sprawę i zajmie się wszystkimi formalnościami.

Przypominam, że wpisy blogowe zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych – zapraszam do nawiązania kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu tylko spraw karnych.

Doświadczasz problemów prawnych z zakresu prawa karnego? Zaciekawił Cię wpis blogowy?

739 094 444

Zapraszam do nawiązania kontaktu telefonicznego z moją kancelarią karną z Łodzi - w szczególności w sprawach pilnych.

kancelaria@kancelariakarna.com.pl

Zachęcam do wysyłania wiadomości email. Na wszystkie wiadomości odpowiadam niezwłocznie - nie później niż w ciągu 24h.

Dąbrowskiego 3 lok. 1a, Łódź

Zapraszam również do osobistych wizyt w mojej kancelarii adwokackiej w Łodzi. Proszę o potwierdzenie terminu spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *