Zmiany zasad wykonywania kar więzienia, czyli o obszernej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego

Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego została podpisana przez Prezydenta. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmiany zasad wykonywania kar więzienia. Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w więzieniach, a także poszerzenia wykonywania kara w systemie dozoru elektronicznego.

Zmiany zasad wykonywania kar więzienia — jakie zmiany w kkw?

Wśród wielu wprowadzonych zmian, nowelizacja przewiduje m.in.:
– możliwość pozostawiania bez rozpoznania wniosków, skarg i próśb osadzonych, uznanych za oczywiście bezzasadne;
– minimalny standard w zakresie korzystania przez skazanych pozbawionych wolności z samoinkasujących aparatów telefonicznych;
– przyznanie prokuratorowi prawa udziału w posiedzeniu w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia, którego skutkiem byłoby zwolnienie skazanego z Zakładu Karnego albo Aresztu Śledczego;
– doprecyzowanie przepisów dotyczących zawiadamiania pokrzywdzonych (ich przedstawicieli albo opiekunów) i świadków o opuszczeniu Zakładu Karnego przez sprawcę;
– zmiany  w zakresie zdalnych posiedzeń sądu penitencjarnego z udziałem skazanego;
– modyfikacje zasad i trybu udzielania zezwoleń na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
– wprowadzenie zasady, że osadzony ponosi koszty swojej korespondencji, w tym korespondencji urzędowej z możliwością zastosowania odstępstwa w tym zakresie w szczególnie uzasadnionym wypadku.

Większość wprowadzonych w przepisach zmian zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *