Odroczenie wykonania kary — kiedy jest możliwe?

Co do zasady, orzeczona kara powinna być niezwłocznie wykonana. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, a jest nim odroczenie wykonania kary. Jednak należy pamiętać, że aby sąd na owe odroczenie wyraził zgodę, zainteresowany powinien wniosek stosownie umotywować, udokumentować oraz spełnić przesłanki określone w ustawie. Kiedy więc odroczenie wykonania kary jest możliwe?

Obligatoryjne odroczenie kary

Możemy wyróżnić sytuacje, w których sąd ma obowiązek odroczenia kary pozbawienia wolności, czyli tzw. obligatoryjne odroczenie kary, oraz sytuację, w której może, ale nie musi tego zrobić, czyli odroczenie fakultatywne.
Sąd ma obowiązek obligatoryjnie udzielić odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności aż do czasu jego ustania w przypadku, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonywanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan, w którym umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Fakultatywne odroczenie kary

Sąd może, ale nie musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli np.:

– natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego i jego rodziny zbyt ciężkie skutki,
– także, jeśli zakład karny, w którym skazany ma odbywać karę, jest nadmiernie przeludniony, to znaczy, gdy powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi mniej niż 3 m kw.

Jakie sytuacje uzasadniają fakultatywne odroczenie kary?

Gdy, np.:
– skazany cierpi na chorobę inną niż wskazana w art. 150 k.k.w.,
– zachodzi konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny ze względu na ich wiek, chorobę lub kalectwo, a opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby,
– zachodzi konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych, osobistych lub majątkowych,
– jest potrzeba wykonania pilnych prac polowych,
– jest potrzeba okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia,
– wydarzenie losowe wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *