Przemoc domowa – jakie zmiany w prawie?

W ostatnim czasie wprowadzono ważne zmiany legislacyjne, które mają na celu poprawę sytuacji osób dotkniętych przemocą. Oprócz samej zmiany w tytule ustawy wprowadzono także szereg nowych rozwiązań, które mają zwiększyć skuteczność działań na rzecz ofiar przemocy domowej.

Jednym z najważniejszych obszarów, które poddano zmianie, są przepisy dotyczące procedury “Niebieskiej Karty”. Ta istotna zmiana dotknie wiele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych i kuratorów sądowych.

Nowe przepisy mają wzmocnić współpracę między różnymi instytucjami i podmiotami, które są zaangażowane w pomoc ofiarom przemocy domowej. Chodzi o to, aby zapewnić lepsze wsparcie, szybszą reakcję i kompleksową opiekę dla osób potrzebujących.

Przemoc domowa — nowe regulacje dotyczące procedury “Niebieskiej karty”

Po wprowadzeniu nowych przepisów nie jest już wymagana zgoda ani osoby doznającej przemocy domowej, ani osoby stosującej przemoc domową. Jednym z kluczowych punktów jest realizacja procedury zgodnie z miejscem zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej. Grupa diagnostyczno-pomocowa (GDP) ma teraz obowiązek poinformowania podejrzanej osoby o wszczęciu procedury “Niebieskiej Karty”, nawet w jej nieobecności. Jeżeli realizacja procedury “Niebieskiej karty” napotyka trudności, członkom GDP przysługuje prawo zgłoszenia wojewodzie wniosku o wskazanie innej właściwej gminy.

Zakończenie procedury “Niebieskiej Karty” następuje w przypadku ustania przemocy domowej i uzasadnionego podejrzenia, że przemoc została zaprzestana (lub po rozstrzygnięciu, że działania są nieuzasadnione). Dodatkowo wprowadzono obowiązek monitorowania sytuacji osób biorących udział w procedurze “Niebieskiej karty” przez okres 9 miesięcy po jej zakończeniu.

Wdrożone zmiany mają przede wszystkim usprawnić proces identyfikacji i interwencji w przypadku wystąpienia przemocy domowej oraz zapewnienie skutecznej ochrony i wsparcia dla ofiar. To krok w stronę bardziej humanitarnego podejścia i budowania bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *